สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  คำผักแว่น
2. เด็กหญิงทิชา  ตูมขาม
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไขทะเล
 
1. นางสาวธัญญานุช  นนกระโทก
2. นายสุเทพ  เหลาแตว