สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทรภักดี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นาคพิมาย
3. เด็กหญิงชไมภรณ์  สานคล่อง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ช่างหนอง
5. เด็กหญิงติกานต์  ไม้พลวง
6. เด็กหญิงวนิดา  สว่างจิตร
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปกป้อง  การทหาร
2. เด็กชายประวุฒิ  สำราญ
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฮฮา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ดาวไธสง
 
1. นางสาวประภาพร  ถัดกระโทก
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถนัดหมอ
2. เด็กหญิงภาฝัน  ส่งพิมาย
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์