สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.322 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชนาธิป  เพ็งรัมย์
2. เด็กชายทยาวัต  เขียวสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.64 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายประสบการณ์  สานคล่อง
2. เด็กชายสุชานนท์  สว่างจิตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จงคอยกลาง
2. เด็กชายมงคล  สุขสด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุสรณ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนภดลย์  พลเสน
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแรกตะวัน  โมกมะเริง
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิวุฒ  ฉันงูเหลือม
2. เด็กหญิงอารยา  กิ่งกลาง
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรพนิต  มณีด่านกลาง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พลองพิมาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  สัมกลาง
 
1. นายเทพฤทธิ์  นาศรี