สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.322 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชนาธิป  เพ็งรัมย์
2. เด็กชายทยาวัต  เขียวสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.64 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายประสบการณ์  สานคล่อง
2. เด็กชายสุชานนท์  สว่างจิตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จงคอยกลาง
2. เด็กชายมงคล  สุขสด
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
 
1. นางสาวอรวี  มานะดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายภาราดร  ท้องพิมาย
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุสรณ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนภดลย์  พลเสน
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแรกตะวัน  โมกมะเริง
 
1. นายชุมพล  บ่อพิมาย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทรภักดี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นาคพิมาย
3. เด็กหญิงชไมภรณ์  สานคล่อง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ช่างหนอง
5. เด็กหญิงติกานต์  ไม้พลวง
6. เด็กหญิงวนิดา  สว่างจิตร
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายจีรภัทร  ศรีดาหาร
2. เด็กชายทยาวัติ  เขียวสูงเนิน
3. เด็กชายนิสันต์  จุลพันธ์
4. เด็กชายเทพรัตน์  ศรีใหม่
5. เด็กชายเอกภพ  ควบพิมาย
6. เด็กชายเอกภาพ  งิ้วใหญ่
 
1. นายเทพฤทธิ์  นาศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปกป้อง  การทหาร
2. เด็กชายประวุฒิ  สำราญ
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฮฮา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ดาวไธสง
 
1. นางสาวประภาพร  ถัดกระโทก
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  อาจพิมาย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  จำปา
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถนัดหมอ
2. เด็กหญิงภาฝัน  ส่งพิมาย
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิวุฒ  ฉันงูเหลือม
2. เด็กหญิงอารยา  กิ่งกลาง
 
1. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรพนิต  มณีด่านกลาง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พลองพิมาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  สัมกลาง
 
1. นายเทพฤทธิ์  นาศรี