สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายชลธาร  วัชรประทีป
 
1. นางสาวภัทรธินันธ์  ภัทรดำรงสิฐ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายธีรธรรม  ฉัตรหิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นามกระโทก
 
1. นางพรเพ็ญ  ชุมกระโทก
2. นายวิรพจน์  วงศ์วัฒน์เกษม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายธันวา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายศุภชัย   จันทร์ประกอบ
 
1. นายวิรพจน์  วงศ์วัฒน์เกษม
2. นางสาวนัยนา  สงกลาง