สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะภัย
3. เด็กหญิงกัญญา  เต็งพิมาย
4. เด็กหญิงกัญญาวีย์  บีพิมาย
5. เด็กหญิงกัญลญา  รงค์ทอง
6. เด็กหญิงกัลยานี  แต้มสูงเนิน
7. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พันธ์นิล
8. เด็กชายกูมิมรินทร์  เต็งพิมาย
9. เด็กหญิงชนิดา  พูนศรี
10. เด็กชายณรงค์  ปลั่งกลาง
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเพชร
12. เด็กชายณัฐภัทร  ตะโพธิ์
13. เด็กหญิงณัฐริกา  หลอดทอง
14. เด็กหญิงณีรนุช  ดอนจ๊ะโป๊ะ
15. เด็กชายธนากร  กองมะเริง
16. เด็กชายนวพล  วรทองหลาง
17. เด็กชายนวพล  ทวารแก้ว
18. เด็กหญิงนันทิยา  เดี่ยวกลาง
19. เด็กหญิงบุษบามินตรา  เพชรทองกลม
20. เด็กหญิงปาริตา  แจ้งทองหลาง
21. เด็กหญิงพรประกาย  แต้มสูงเนิน
22. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนสุข
23. เด็กหญิงพรพิมล  หมั่นสาน
24. เด็กชายพศวีร์  มุขพิมาย
25. เด็กชายพันกร  กรองมะเริง
26. เด็กชายภาคิไนย  มุ่งคำคุณ
27. เด็กชายภูผา  แต้มสูงเนิน
28. เด็กหญิงรักษิณา  แจ๋พิมาย
29. เด็กหญิงวนิดา  ชำนาญไพร
30. เด็กหญิงวรารัตน์  สว่างจิต
31. เด็กหญิงศรัญญา  นิทรัพย์
32. เด็กหญิงศิรินารถ  กลั่นสาร
33. เด็กหญิงศิวปรียาภรณ์  ทานกระโทก
34. เด็กชายสิทธิโชค  จันดารา
35. เด็กหญิงสุภัสสรา  แต้มสูงเนิน
36. เด็กหญิงอารีญา  ค่ำยัง
37. เด็กหญิงเกศวดี  จันทร์เขียว
38. เด็กชายเดชณรงค์  ส่วนชอบ
39. เด็กชายเมธาการต์  ชอบเมืองอาม
40. เด็กหญิงเอวิตรา  ไม้พิมาย
 
1. นายวราวุฒิ  ชะมังกลาง
2. นางสาวทัศนีย์  มีพวงพินธ์ุ
3. นางสาวธนภร  จันทร์พรม
4. นางอังคณา  สุดใจ
5. นายถวัลย์  สิงหกุลพิทักษ์
6. นางเรณู  ถุนนอก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญกล้า
2. เด็กหญิงสรัลพร  คุ้มพันธ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  คำภาชาติ
 
1. นางกรรณิการ์  เฮงตระกูล
2. นางจินตนา  ไชยวงษ์