สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.9 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นายคมสัน  ยงเพชร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  มีแก้ว
 
1. นายคมสัน  ยงเพชร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  รักษ์หิรัญ
2. เด็กชายอิทธิกร  ทันกลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุเดช  ศรีนอก
2. เด็กชายอดิศร  ภักดีกลาง
 
1. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
2. นางสาววิไลวรรณ  สุดจริง