สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  เฉียงกลาง
 
1. นายอุดม  รั่งกระโทก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรัฐติพงศ์  กูมกระโทก
 
1. นายอุดม  รั่งกระโทก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  รักสระน้อย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ซุยกระโทก
3. เด็กหญิงมณีนุช  อินทร์โต
 
1. นางพรเพ็ญ  รัตนธรรม
2. นางยุพิน  ฟานกระโทก