สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.04 ทองแดง 5 1. เด็กชายดนุพล  โหรี
2. เด็กชายภูริพัฒน์  เศษบุบผา
 
1. นายวิเชียร  นาดสะพัด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.56 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
2. เด็กชายคมกริช  สีหาบุญทัน
 
1. นายพัฒนพงศ์  คำจันวงศ์ษา
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมัชฒิมา  สาหาบุญทอง
2. เด็กหญิงสุธารณี  นามปราศัย
3. เด็กหญิงสุภัชสร  โพธิ์ภูมิ
 
1. นางถาวร  พานิช
2. นางสาวชไมพร  ดอกจันทร์