สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.21 ทองแดง 6 1. เด็กชายพรรษกร  แก้วมะดัน
2. เด็กชายศุภกิตติ์   สุขอินพะเนาว์
 
1. นางสาวกมลพร  มิ่งสกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นุชกระโทก
 
1. นางทิพพา  เที่ยงกระโทก