สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปักอินทรีย์
 
1. นางเยาวมาลย์  คนรู้
2. นายวุฒิกร  คนรู้
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดงคำสี
 
1. นางเยาวมาลย์  คนรู้
2. นายวุฒิกร  คนรู้
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไต้ไธสง
2. เด็กหญิงอภิรนันท์  จันดี
 
1. นางนุชธิดา  เบ้าคำ
2. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิศพล
2. เด็กชายเจษบดินทร์  ทองทา
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางนุชธิดา  เบ้าคำ