สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.05 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จริยามา
2. เด็กชายธนากร  ยอดน้ำ
 
1. นายบุญเลิศ  โตกระโทก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปักอินทรีย์
 
1. นางเยาวมาลย์  คนรู้
2. นายวุฒิกร  คนรู้
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดงคำสี
 
1. นางเยาวมาลย์  คนรู้
2. นายวุฒิกร  คนรู้
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดวงตาไท้
 
1. นางนภสร  จิตรพิมาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิชาดา  เป็นนวล
2. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ขาวพุก
 
1. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไต้ไธสง
2. เด็กหญิงอภิรนันท์  จันดี
 
1. นางนุชธิดา  เบ้าคำ
2. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดตะนา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์สะกัง
 
1. นางสาวปาริชาติ  เสียดกระโทก
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พิศพล
2. เด็กชายเจษบดินทร์  ทองทา
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางนุชธิดา  เบ้าคำ