สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  แป้นเงิน
2. เด็กชายอติพงษ์  เครือผือ
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แสงโชติ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสาทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันทะวงษ์
2. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เที่ยงขันธ์
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  สินธพ
2. เด็กหญิงนัทธิญา  ใจยุติธรรม
 
1. นางสุภาพร  ธรรมธุระ
2. นายวิศิษฏ์  ใหญ่น้ำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนา  เกวียนทอง
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  ทองดวง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ปานาสา
 
1. นายประยูร  รำไธสง
2. นายวิทูรย์  จูมพลสา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  สืบเพ็ง
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหือดไธสง
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายนฤสรณ์  ซองรัมย์
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิติมา  จันดาหาญ
2. เด็กหญิงบุรัสกร  สวยงาม
3. เด็กชายประกาศศักดา  จันทร์ดาหัวดง
 
1. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
2. นางเนตรนภา  แทนนคร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชรินทร์
2. เด็กชายพิสิทธิ์  เลิศสมผล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผาน้อยวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  มูลวันดี
2. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพงษ์  จันทร์ดาหัวดง
2. เด็กชายไพชยนต์  นิ่มทองคำ
 
1. นายประยูร  รำไธสง
2. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงราตรี  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงโสระญา  ชินหัวดง
 
1. นายเชิด  บุบผามาลา
2. นางสาวจุฑารัตน์  วันทะวงษ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  มะสีผา
2. เด็กชายวรพงษ์  จับโจร
3. เด็กชายศรายุทธ  เกิดมะเริง
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
2. นายวิฑูรย์  จูมพลสา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ธรรมโหร
2. เด็กหญิงญานิศา  นวไตรทิพย์สกุล
3. เด็กหญิงอรรยา  จันทร์กอ
 
1. นายกวีศักดิ์  เครือผือ
2. นายชัยพร  ชัยชะนะ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  คำจันทร์วงศ์
2. เด็กหญิงวราพร  แพงแสง
3. เด็กหญิงเอื้องสวรรค์  สวยงาม
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  อินทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. เด็กหญิงเพียงพร  แจ้งไธสง
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี