สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนันตญา  พะชะนะ
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวนอก
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ป้องนาน
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
2. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์กานต์  เพลินบุญ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
2. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยอ้าย
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ลีสม
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 1. เด็กชายศิริโชค  วังคีรี
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันปรียา  สุริยะ
 
1. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 98.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มาสูงเนิน
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ครามสูงเนิน
3. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพ์ผา
4. เด็กชายธีรนันท์  แสงแก้วสุก
5. เด็กชายยุทธนา  จุฬารมย์
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางนงค์นุช  แสงแก้วสุก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เฟื่องสูงเนิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วาปีสังข์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทรายทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  ริมไธสง
2. เด็กหญิงมิตรสินี  สวัสดี
3. เด็กหญิงยลดา  วีระโห
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทาอ่อน
2. เด็กหญิงนกน้อย  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขุนนามวงศ์
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางสาวแสงเดือน  ชินหัวดง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  คำมะเริง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นากระโทก
3. เด็กหญิงบังอร  มูลมณี
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางเบญจพร  หิงไธสง
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภโชค  ปัตถานัง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง