สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  หม่อมกระโทก
2. เด็กชายนภกานต์  เพลินบุญ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วันละดา
4. เด็กชายวชิรวิทย์  มะรังศรี
5. เด็กชายสุนทร  วัลดาห์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายทัสสยุ  วงศ์นอก
2. เด็กชายธนา  คำสุวรรณ
3. เด็กชายสยาม  เนื้ออ่อน
4. เด็กชายสุรษิณ  หิรัญอร
5. เด็กชายอดิศร  วันละดา
6. เด็กชายอนุชา  ประทุมโต
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางรัศมี  จันทร์หอม
3. นางเยาวลักษณ์  กล้าไพรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พรมไชย
2. เด็กหญิงธันยา  ปานอินทร์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางปิยนันท์  ลุนทองทา