สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.82 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวเชียงยืน
2. เด็กชายสุธินันท์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นางรัศมี  จันทร์หอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  หม่อมกระโทก
2. เด็กชายนภกานต์  เพลินบุญ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  วันละดา
4. เด็กชายวชิรวิทย์  มะรังศรี
5. เด็กชายสุนทร  วัลดาห์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนันตญา  พะชะนะ
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวนอก
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ป้องนาน
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
2. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์กานต์  เพลินบุญ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงจันทร์ศรี
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
2. นางวิไลลักษณ์  ริมไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยอ้าย
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ลีสม
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 1. เด็กชายศิริโชค  วังคีรี
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันปรียา  สุริยะ
 
1. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 98.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มาสูงเนิน
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ครามสูงเนิน
3. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพ์ผา
4. เด็กชายธีรนันท์  แสงแก้วสุก
5. เด็กชายยุทธนา  จุฬารมย์
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางนงค์นุช  แสงแก้วสุก
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายทัสสยุ  วงศ์นอก
2. เด็กชายธนา  คำสุวรรณ
3. เด็กชายสยาม  เนื้ออ่อน
4. เด็กชายสุรษิณ  หิรัญอร
5. เด็กชายอดิศร  วันละดา
6. เด็กชายอนุชา  ประทุมโต
 
1. นายสุเนตร  ศรีสังข์
2. นางรัศมี  จันทร์หอม
3. นางเยาวลักษณ์  กล้าไพรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พรมไชย
2. เด็กหญิงธันยา  ปานอินทร์
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางปิยนันท์  ลุนทองทา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เฟื่องสูงเนิน
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วาปีสังข์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทรายทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวบูชา  ริมไธสง
2. เด็กหญิงมิตรสินี  สวัสดี
3. เด็กหญิงยลดา  วีระโห
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางวันเพ็ญ  คำชำนิ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทาอ่อน
2. เด็กหญิงนกน้อย  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขุนนามวงศ์
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางสาวแสงเดือน  ชินหัวดง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  คำมะเริง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นากระโทก
3. เด็กหญิงบังอร  มูลมณี
 
1. นางสาวสุคนธ์  แก้วรังษี
2. นางเบญจพร  หิงไธสง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภโชค  ปัตถานัง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง