สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงวนิดา  โมงกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตประสงค์
 
1. นางสาวจรรยา  แนะกระโทก
2. นางสาวสุภาภรณ์  จำปาโพธิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายนันทวัฒชัย  พาสกระโทก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กูบกระโทก
3. เด็กชายภูวณัฐ  สินปรุ
4. เด็กชายวิษณุ  ไทยสำโรง
5. เด็กชายสุธินันท์  ชินพะเนาว์
6. เด็กชายเจษฎา  คูณผักแว่น
 
1. นายสราวุธ  กรองกระโทก
2. นายอนุชิต  ป่วงกระโทก
3. นางราตรี  เทศผ่อง