สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.98 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนภัส  ไพรกระโทก
2. เด็กชายโยลันดา  อินทร์โคกสูง
 
1. นายบัญชา  ชิณศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธราดล  แบนอภัย
2. เด็กชายธวัชชัย  นามกระโทก
 
1. นายสุรินทร์  สุวะเสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงวนิดา  โมงกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตประสงค์
 
1. นางสาวจรรยา  แนะกระโทก
2. นางสาวสุภาภรณ์  จำปาโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมาริษา  ตอกกระโทก
2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงแก้วใจ  ไทยสืบชาติ
 
1. นางราตรี  เทศผ่อง
2. นายอนุชิต  ป่วงกระโทก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  วัชพืช
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์สุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุนอก
3. เด็กหญิงปุณยาพร  รักษา
4. เด็กหญิงวนัชพร  แดนกระโทก
5. เด็กหญิงวรินรำไพ  สุขดี
6. เด็กหญิงศุภากร  บุตะเขียว
7. เด็กหญิงอรัญญา  พันกระโทก
8. เด็กหญิงอริสรา  เมินกระโทก
 
1. นางสาววัลยา  ประพงษ์
2. นางราตรี  เทศผ่อง
3. นางสาวพิกุล  เทศผ่อง
4. นางสาวประเทืองศรี  บุญล้อม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายนันทวัฒชัย  พาสกระโทก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กูบกระโทก
3. เด็กชายภูวณัฐ  สินปรุ
4. เด็กชายวิษณุ  ไทยสำโรง
5. เด็กชายสุธินันท์  ชินพะเนาว์
6. เด็กชายเจษฎา  คูณผักแว่น
 
1. นายสราวุธ  กรองกระโทก
2. นายอนุชิต  ป่วงกระโทก
3. นางราตรี  เทศผ่อง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญา  บุญกระโทก
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุส่าห์การ
3. เด็กหญิงดวงสุดา  พวงกระโทก
4. เด็กหญิงธนิดา  เพชรราย
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงอุษมา  พิษกระโทก
 
1. นางราตรี  เทศผ่อง
2. นางสาววัลยา  ประพงษ์
3. นายดิเรก  รัตนาภรณ์