สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สมกลาง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อินธิเดช
 
1. นางนิตยา  ออมไธสง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันทิมา  สมกลาง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เนือนกระโทก
3. เด็กหญิงอรสา  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพีรชยา  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กชายสิทธิกร  ด่านกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กชายสมพงศ์  มูลพันธ์
3. เด็กชายสมเกียรติ  อ่อนคำ
 
1. นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน
2. นางสาวมยุรา  เนียนกระโทก