สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุธานันท์  แน่นกระโทก
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปรุงมะเริง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มากมั่ง
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม