สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สมกลาง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุธานันท์  แน่นกระโทก
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรพิมล  สีสุขพะเนา
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายสมบัติ  ลอยสนั่น
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ปัตตาเทสัง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  กิตติสมาภรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา  บาตรโพธิ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ดวดกระโทก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อินธิเดช
 
1. นางนิตยา  ออมไธสง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกันทิมา  สมกลาง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เนือนกระโทก
3. เด็กหญิงอรสา  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพีรชยา  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กชายสิทธิกร  ด่านกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปรุงมะเริง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มากมั่ง
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีเนียม
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเปมิกา  น้ำกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาวิชัย
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเพชร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  รูปขันธ์
 
1. นางสาวมยุรา  เนียนกระโทก
2. นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กชายสมพงศ์  มูลพันธ์
3. เด็กชายสมเกียรติ  อ่อนคำ
 
1. นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน
2. นางสาวมยุรา  เนียนกระโทก