สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรณรงค์  ชอบการ
 
1. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายนากร  กาวกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  เนาขุนทด
3. เด็กชายมนุญ  จงเจิมกลาง
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายจิรายุทธ  ป้องกระโทก
2. เด็กชายสหรัฐ  รูวันมอม
3. เด็กชายอภิรักษ์  นามฮาต
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายรัศมี  พลารักษ์