สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายโกศล  เนาว์ขุนทด
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  จงเจิมกลาง
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรินทร์  จงเจิมกลาง
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  รันพิศาล
 
1. นางณัฐธยาน์  สะแกทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรณรงค์  ชอบการ
 
1. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวพรชิตา  สุพอ
2. นางสาววนิดา  มานะพิมพ์
3. นางสาวสุกัญญา  แสนบุญยัง
 
1. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
2. นางใจทิพย์  ด่านกระโทก
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายนากร  กาวกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  เนาขุนทด
3. เด็กชายมนุญ  จงเจิมกลาง
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  งัดสันเทียะ
2. เด็กชายจักรี  ดงกระโทก
3. เด็กชายพลพล  คำทองทิพย์
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายธนบดี  ด่านกระโทก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายจิรายุทธ  ป้องกระโทก
2. เด็กชายสหรัฐ  รูวันมอม
3. เด็กชายอภิรักษ์  นามฮาต
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นายรัศมี  พลารักษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤต  ศัพเสนาะ
2. เด็กชายธีรดล  เบี้ยกระโทก
3. เด็กชายนาวิน  ชำนาญการ
 
1. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
2. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวทัญญู  ด้วงกระโทก
2. เด็กชายวรายุส  ชิดดี
3. เด็กชายเอกรินทร์  ด้วงกระโทก
 
1. นางสาวพิชญากาญจน์  นวชีวพัฒน์
2. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  กรอกกระโทก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนพนัด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เที่ยงกระโทก
 
1. นางพูนศรี  ข้องนอก
2. นางปิยะมาศ  บุญยะมัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพเก้า  จวบกระโทก
2. เด็กหญิงนวพรรษ  ปุ๋ยกระโทก
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวกระโทก
 
1. นางพูนศรี  ข้องนอก
2. นายรัศมี  พลารักษ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายกานต์  จงเจิมกลาง
2. เด็กหญิงสิรินาท  สวยผักแว่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โยนกระโทก
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นางพวงเพ็ญ  แสนท้าว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  หลวงชุมพล
2. นางสาวพัชรินทร์  ผันดอนดู่
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิตฤกษ์
 
1. นางสรีวรรณ  แปะกระโทก
2. นางพวงเพ็ญ  แสนท้าว