สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปินะถา
2. เด็กหญิงนุจิรา  ปักกะตา
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพนิดา  โคตะมะ
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.32 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  ปัตถานัง
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แฝงลาภ
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พล  สาระวาท
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรทิพา  ปักกะตา
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดถานัง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ปัตถานัง
 
1. นางสาวรสริน  แนววิลัย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤต  จันทร์เกษ
2. เด็กชายพีระพงศ์  ศรีเตชะ
3. เด็กชายภูวนัย  ไชยสีหนาท
4. เด็กชายรามเมธ  นาแซง
5. เด็กชายสหรัฐ  รักษาทรัพย์
6. เด็กชายเมษา  เรืองสุข
 
1. ส.ต.อ.สง่า  แก้วพิมพรม
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
3. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  นนทะชัย
3. เด็กหญิงอรจิรา  เนื้อนา
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศฤงคาร
2. เด็กชายธรรมนูญ  โอฬาร
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  กอกมลวิทย์
2. เด็กชายหัสดิน  ธนูสา
3. เด็กชายเมธัส  คำปาแฝง
 
1. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
2. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉัตรบุปผา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดอนตะนาม
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสมควร  ตาปราบ