สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวัชรากร  นนทะศรี
2. เด็กชายเจษฎากร  กาวิน
 
1. นายสามารถ  ขวัญใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา