สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวัชรากร  นนทะศรี
2. เด็กชายเจษฎากร  กาวิน
 
1. นายสามารถ  ขวัญใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตน์รวี  ปินะถา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  ประเภา
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญชู
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปินะถา
2. เด็กหญิงนุจิรา  ปักกะตา
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายวรายุทธ  ศรีบุญราช
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพนิดา  โคตะมะ
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครรชิต  เลยกลาง
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.32 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  ปัตถานัง
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แฝงลาภ
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พล  สาระวาท
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรทิพา  ปักกะตา
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดถานัง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พราวแดง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ปัตถานัง
 
1. นางสาวรสริน  แนววิลัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปลายสวน
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤต  จันทร์เกษ
2. เด็กชายพีระพงศ์  ศรีเตชะ
3. เด็กชายภูวนัย  ไชยสีหนาท
4. เด็กชายรามเมธ  นาแซง
5. เด็กชายสหรัฐ  รักษาทรัพย์
6. เด็กชายเมษา  เรืองสุข
 
1. ส.ต.อ.สง่า  แก้วพิมพรม
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
3. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  นนทะชัย
3. เด็กหญิงอรจิรา  เนื้อนา
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสาววิจิตร์  แสนคำ
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศฤงคาร
2. เด็กชายธรรมนูญ  โอฬาร
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  กอกมลวิทย์
2. เด็กชายหัสดิน  ธนูสา
3. เด็กชายเมธัส  คำปาแฝง
 
1. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
2. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรญรัตน์  หิงไธสง
2. เด็กหญิงจิตรา  กันบุตร
3. เด็กหญิงณัฐชา  รอดแก้ว
4. เด็กหญิงนิชาพรรณ  คิ้วกลาง
5. เด็กหญิงวรงค์พร  นนทะศรี
6. เด็กหญิงวิมลพรรณ  พลสุวรรณ
 
1. นางสาวกันต์ณิชชา  กองทุ่งมน
2. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
3. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉัตรบุปผา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดอนตะนาม
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสมควร  ตาปราบ