สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.24 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปริยากร   ชาญอักษร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วมกระโทก
 
1. นายธวัชชัย   อนันตรสุชาติ