สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภูวิจิตร
2. เด็กชายศักดิภัทร  เงินประโคน
 
1. นางจำนงค์  นารายณ์รักษ์
2. นางสาวธนพร  ปักษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติยา  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงอัญญานี  จิตรค้างพลู
 
1. นางศศิธร   ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยณพัฒน์  เหงี่ยมโพธิ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองกระโทก
3. เด็กหญิงศศิมงคล  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นางศศิธร  ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุรัสกร  รัตนวิชัย
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉื่อยไธสง
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกุล  ดอกกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ด่านกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  หลอดทอง
2. เด็กชายกิตติกุล  ดอกกระโทก
3. เด็กชายชลชาติ  ถ้ำกลาง
4. เด็กชายณรงศักดิ์  ปรุกระโทก
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉื่อยไธสง
6. เด็กชายนนทกร  ครบกลาง
7. เด็กชายบุรัสกร  รัตวิชัย
8. เด็กชายภูมินทร์  กลิ่นสุคนธ์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  ด่านกระโทก
10. เด็กชายศุภสัณฑ์  ยวงกระโทก
11. เด็กชายเสกสรรค์  วิมลขจรยศ
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
2. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
3. นางสาวปัญณิศา  กาญจน์อนุกูล
4. นายณรงค์  วงษานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 8 1. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
 
1. นางสาวสาลี่  แคร่กระโทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บันดาลสิน
 
1. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
 
1. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  ธรรมทร
 
1. นางณัฐวลัญธ์  เริ่มสกุลชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายชุติศรณ์  สร้อยวัน
 
1. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
4. เด็กหญิงพิยดา  หงษ์สา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  กำกระโทก
4. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
5. เด็กหญิงพิยดา  หงส์สา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กชายวงศกร   พืชทองหลาง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ตับกลาง
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงประกายกานต์  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุภเลิศ
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต่ายกระโทก
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จงดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปลิงกระโทก
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วยพิมาย
6. เด็กหญิงอลิสา  ปาสอน
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
3. นางไพบูลย์  ศรีมะเริง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดพังเทียม
2. เด็กหญิงนฤมล  เตรียมผักแว่น
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภา
 
1. นางจำนงค์  นารายรักษ์
2. นางสาวธนพร  ปักษา
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชพร   สถิรชาติ
2. เด็กหญิงพิมปภัส  พลอยกลาง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  น้อมกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  วาปีกัง
2. นางสาวอุไรรักษ์  จันสุทิน