สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.93 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลิตพล  จันทร์มีศรี
2. เด็กชายสุรชัย  หลวงพินิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  อัศพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภูวิจิตร
2. เด็กชายศักดิภัทร  เงินประโคน
 
1. นางจำนงค์  นารายณ์รักษ์
2. นางสาวธนพร  ปักษา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติยา  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงอัญญานี  จิตรค้างพลู
 
1. นางศศิธร   ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายฐากร  สุตัญตั้งใจ
2. เด็กชายตะวัน  สงค์คำภา
 
1. นางศศิธร  ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยณพัฒน์  เหงี่ยมโพธิ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองกระโทก
3. เด็กหญิงศศิมงคล  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นางศศิธร  ชิณศรี
2. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุรัสกร  รัตนวิชัย
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉื่อยไธสง
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกุล  ดอกกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ด่านกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัสรา  ด่านกระโทก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  หลอดทอง
2. เด็กชายกิตติกุล  ดอกกระโทก
3. เด็กชายชลชาติ  ถ้ำกลาง
4. เด็กชายณรงศักดิ์  ปรุกระโทก
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉื่อยไธสง
6. เด็กชายนนทกร  ครบกลาง
7. เด็กชายบุรัสกร  รัตวิชัย
8. เด็กชายภูมินทร์  กลิ่นสุคนธ์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  ด่านกระโทก
10. เด็กชายศุภสัณฑ์  ยวงกระโทก
11. เด็กชายเสกสรรค์  วิมลขจรยศ
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
2. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
3. นางสาวปัญณิศา  กาญจน์อนุกูล
4. นายณรงค์  วงษานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 8 1. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
 
1. นางสาวสาลี่  แคร่กระโทก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บันดาลสิน
 
1. นางณัฐยาน์  ครอบกลาง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
 
1. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  ธรรมทร
 
1. นางณัฐวลัญธ์  เริ่มสกุลชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายชุติศรณ์  สร้อยวัน
 
1. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญา  ทุมนานอก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำพิมาย
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ต่อมกระโทก
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แผ่งกระโทก
5. เด็กหญิงจตุพร  ทอนกระโทก
6. เด็กหญิงชนิกานต์  สิวกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐสินี  ฝอยทอง
8. เด็กหญิงณิชลดา  ทองทะเล
9. เด็กหญิงดารินทร์  ทะมะรมย์
10. เด็กหญิงนภัสประภา  เหลี่ยมศรี
11. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริโภคานน
12. เด็กหญิงนาขวัญ  ภูสีน้ำ
13. เด็กหญิงปราญชลี  เดชกระโทก
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเกลี้ยง
15. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลิศไธสง
16. เด็กหญิงพีรภาว  โพธิ์เงิน
17. เด็กหญิงวรกมล  สถิรชาติ
18. เด็กหญิงวรรณนิษา  เฟื่องฟู
19. เด็กชายศศิพงธ์  ขุนพิลึก
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุ้มกระโทก
21. เด็กหญิงศุภสุตา  ทองทัพทัน
22. เด็กหญิงสิริยากร  ลีนามวงษ์ธนัน
23. เด็กหญิงสุภัสรา  บุ้มกระโทก
24. เด็กชายสุริยกมล  ทมกระโทก
25. เด็กหญิงสุุภัทรา  ต่ายกระโทก
26. เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงนอก
27. เด็กหญิงอรปรียา  ปรีดาสา
28. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทร์ศิริสุข
29. เด็กหญิงอริสรา  บัณฑิตวงษ์
30. เด็กหญิงเกสรา  พลพวก
31. เด็กชายเจษฎา  ศรีจันทร์แดง
32. เด็กชายเสกสรร  เซียงนอก
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางไพบูลย์  ศรีมะเริง
3. นางสาวฐิติชญา  ขันทะวงศ์
4. นางกมลวัลย์  รัตนกุล
5. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
6. นางธันย์จิรา  ลีนามวงษ์ธนัน
7. นางอรวรรณ  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์
8. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
4. เด็กหญิงพิยดา  หงษ์สา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  กำกระโทก
4. เด็กหญิงตติยา  ด้วงกระโทก
5. เด็กหญิงพิยดา  หงส์สา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนอามาตย์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สาเทวิน
 
1. นางชญาดา  ไชยสงค์
2. นางพัชรา  บุญยะมัย
3. นางบุษรา  หินเหล็ก
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วประโคน
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดาเดช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คีรี
 
1. นางจุฑารัตน์  คงนันทะ
2. นางสาลี่  แคร่กระโทก
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพบธรรม  ต่อมกระโทก
2. เด็กชายอัษฐาวุฒิ  อามผักแว่น
 
1. นางสาวปัญณิษา  กาญจน์อนุกูล
2. นางภิรดี  เพิ่มพูน
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสหรัฐ  เอนกลาง
2. เด็กชายอดินันท์  เอนกลาง
3. เด็กชายไชยภัทร  สันโต
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางกมลวัลย์  รัตนกุล
 
23 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กชายวงศกร   พืชทองหลาง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ตับกลาง
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงประกายกานต์  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุภเลิศ
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกุล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต่ายกระโทก
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จงดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปลิงกระโทก
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วยพิมาย
6. เด็กหญิงอลิสา  ปาสอน
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุดาณิษา  ปัทมสกุลชัย
3. นางไพบูลย์  ศรีมะเริง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดพังเทียม
2. เด็กหญิงนฤมล  เตรียมผักแว่น
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภา
 
1. นางจำนงค์  นารายรักษ์
2. นางสาวธนพร  ปักษา
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชพร   สถิรชาติ
2. เด็กหญิงพิมปภัส  พลอยกลาง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  น้อมกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  วาปีกัง
2. นางสาวอุไรรักษ์  จันสุทิน