สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ปิดตาละเพ
 
1. นางอุษณี  ชัยมีแรง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  คามปะใน
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  นาหนอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสรา  บัวนาค
 
1. นางเฉลี่ย  เหล่าดิ้ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อินทร์ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  ภูมิภักดิ์
 
1. นางสาวกนกพัทธ์  เวียงสีมา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลดา  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา  เจริญกิจ
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีหาบุญทอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล
2. นางดุษณี  ชัยมีแรง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิศรา  เจริญกิจ
2. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมา
 
1. นางสาวทองนาค  ศรีหาบุญทัน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชลธาร  รักษากลาง
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สุวรรณโคตร
3. เด็กชายเขตโสภณ  มธิมาประทัง
 
1. นายจันที  ปิดตาละเพ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ศิริโยธา
2. เด็กหญิงนริศรา  ปักกาวะเล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สาลาด
 
1. นางสาวกนกพัทธ์  เวียงสีมา
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวินทร์  นรเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐวัชร์  นาอุดม
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  อรุโน
 
1. นางอุมาภรณ์   แหไธสง
2. นางสมหมาย  คำจันทร์