สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภารวี  คงป้อม
 
1. นายนิสิต  ไรกลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  สาจิตร
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เวชกามา
 
1. นายนิสิต  ไรกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายประกาศิตร์   กล้าหาญ
2. เด็กชายพีรพัฒ  บีพิมาย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ล่ำสันต์
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
2. นางสาวมลิวัลย์  ปะวะถา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพงษ์  ตีระพา
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรอมล  พรมทอง
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพงศธร  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิวาพร  นาคศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  ชะนะทะเล
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
2. นางสาวมลิวัลย์  ปะวะถา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รังปัญญา
2. เด็กหญิงทวีทรัพย์  ทุ่งนา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วินทะไชย
 
1. นางขวัญจิตร  ป้องนาน
2. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  โลโห
2. เด็กหญิงตีรณา  ล่ำสันต์
3. เด็กชายสุวัฒน์  สาจิตร
 
1. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
2. นางขวัญจิตร  ป้องนาน