สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงชนิภา  ยืนรัมย์
 
1. นางสังวร  น้อยหนองหว้า
2. นายไพฑูรย์  น้อยหนองหว้า
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐภาชัย  มนัสศิลา
2. เด็กชายนิวัฒน์ชัย  สินปรุ
3. เด็กชายภาสกร  ธรรมโฉม
 
1. นางศรีไพร  พนมศรี
2. นางเกษรา  ชนะเพีย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุสีจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สว่างสูงเนิน
3. เด็กหญิงมลฤดี  ผิวงาม
 
1. นางศรีไพร  พนมศรี
2. นางอัจฉรา  เรียงสนาม