สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวทำนบ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันรักษา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  คงป้อม
3. เด็กหญิงฉัตรสกร  คงป้อม
4. เด็กชายธนจิตท์  สันติธรรมการ
5. เด็กชายธีร์ธวัช  หวังมีชัย
6. เด็กหญิงนฤมล  คำหอม
7. เด็กชายปรมัตต์  เมฆา
8. เด็กหญิงปรียานุช  ทองศรี
9. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์วงษา
10. เด็กชายพลภัทร์  ทองธรรมรัตน์
11. เด็กหญิงพาฝัน  เต็มส้ม
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนโก่ย
13. เด็กชายภานุเดช  เต็มส้ม
14. เด็กหญิงวาสนา  แสงมา
15. เด็กหญิงศศิกัญญา  บุญเรือง
16. เด็กชายศักดินนท์  สนองเดช
17. เด็กหญิงศิรารัตน์  อินทรมณี
18. เด็กชายสิทธิกร  ประนามะตัง
19. เด็กหญิงสิธิดา  วรวิเศษ
20. เด็กหญิงสุชัญญา  อาศัยพลวง
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญกิจ
22. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิจิตรดี
23. เด็กชายอภิชัย  ฝันอากาศ
24. เด็กหญิงอารยา  มาแดง
25. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เกิดสุข
26. เด็กหญิงเบญจมาศ  มีพร้อม
27. เด็กหญิงเศฐินี  จีนเกา
 
1. นายสันติ  ภูชนิด