สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พิศพล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายณัฐพล  พลสว่าง
4. เด็กชายวชิรวิทย์  พรมหนองแสน
5. เด็กชายวายุ  พลเยี่ยม
6. เด็กชายวิทยา  ฉลาดดี
 
1. นางพรมนิล  แทนสูงเนิน
2. นางสาววรรณวิมล  ไปเจอะ
3. นางนงเยาว์  คำโส
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  นาเหลือ
2. เด็กชายภูวดล  ประโพสาติ
3. เด็กชายภูวิดล  แก้วจันทึก
4. เด็กชายยืนยง  ปัญญาดิษฐ์
5. เด็กชายสหัชชัย  คำโส
6. เด็กชายอนุรักษ์  วิระตา
 
1. นายธวัชชัย  จอมไธสง
2. นายศราวุธ  ตลับไธสง
3. นางวันเพ็ญ  ทองดี
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  โพธามาตย์
2. เด็กหญิงธิดาพร  สีสัน
 
1. นางวันเพ็ญ  ทองดี
2. นางสาววรรณวิมล  ไปเจอะ