สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรฑิตา  ศุภศร
 
1. นางพิกุล  ทองอินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายกีรติ  ปิดตาโส
2. เด็กชายพีรพล  โคตรมหา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  ปินะกาเส
2. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายตะวัน  บุญทุม
2. เด็กชายโกมินทร์  ลุ่มปะถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  ปินะกาเส
2. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา