สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนตรนารี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อุส่าห์งาน
3. เด็กชายณัฐกานต์  ยาวาปี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีพาชู
5. เด็กหญิงอรพิม  ประสาร
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
2. นางสมหมาย  เสริมสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายบวร  พยัคมะเริง
2. เด็กชายศรัณย์  วงษ์ราษฎร์
3. เด็กหญิงสิริวิภา  ปานพิมพ์
4. เด็กชายอรรตพล  นาคพิมาย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองหลาง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นายสิทธิพร  ประสมศรี
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์