สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายศรัณยู  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิศวะ  แปลงไธสง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราณี  สระทองหลาง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงภาณิดา  วงษ์บ้านดู่
4. เด็กหญิงสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงอารียา  พุทบุรี
6. เด็กหญิงเมธินี  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร