สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนตรนารี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อุส่าห์งาน
3. เด็กชายณัฐกานต์  ยาวาปี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีพาชู
5. เด็กหญิงอรพิม  ประสาร
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
2. นางสมหมาย  เสริมสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายบวร  พยัคมะเริง
2. เด็กชายศรัณย์  วงษ์ราษฎร์
3. เด็กหญิงสิริวิภา  ปานพิมพ์
4. เด็กชายอรรตพล  นาคพิมาย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองหลาง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวกร  บัวเกิด
2. เด็กหญิงวรนุช  นะสังขมิตร
 
1. นางสมหมาย  เสริมสุข
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
 
1. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชีวะสวัสดิ์
 
1. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายศรัณยู  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิศวะ  แปลงไธสง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คูณภาค
 
1. นายกรวิชญ์  หลีเคียนขู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายทักษิณ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นายสิทธิพร  ประสมศรี
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวาสนา  แสวงพันธ์
 
1. นางกิติยา  สุภารีย์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงถวิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจะโป๊ะ
4. เด็กหญิงพิติญา  รวมคุณ
5. เด็กหญิงภัคทิวา  จิตพิมาย
6. เด็กชายวรวิช  เดชสันเทียะ
7. เด็กชายศรัญญู  ศรีโพธิ์กลาง
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยันงาน
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  ขยันงาน
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสาวพูนพิศมัย  เปี่ยมสุวรรณ
3. นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงศศิกร  สำนักบ้านโคก
3. เด็กหญิงสมฤดี  มณีเนตร
4. เด็กหญิงอังคณา  เสาะด้น
5. เด็กหญิงอินทิรา  พลีดี
6. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เจ๊กมะเริง
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราณี  สระทองหลาง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงภาณิดา  วงษ์บ้านดู่
4. เด็กหญิงสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงอารียา  พุทบุรี
6. เด็กหญิงเมธินี  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรชวัล  เกี้ยงไธสง
2. เด็กหญิงนันทิพร  คำแหง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ยมพิมาย
4. เด็กหญิงวารุณี  ตาลสิทธิ์
5. เด็กหญิงสิริกร  วอนสมจิตต์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรียอดปรางค์
 
1. นางวัลลภา  เอกสุข
2. นางบัวลอย  จอมไธสง
3. นางกิติยา  สุภารีย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีสัน
2. เด็กหญิงดลพร  วิไธสง
3. เด็กหญิงน้ำใส  หล่าสุดตา
4. เด็กหญิงรัตมณี  สร้างนา
5. เด็กหญิงศศิกร  สำนักบ้านโคก
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีอ่อนแสง
 
1. นางสาววราพร  ศิริฤกษ์
2. นางวัลลภา  เอกสุข
3. นางสาวสุภาวดี  ประเสริฐ