สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุราอามาตย์
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล   นิจจอหอ
3. เด็กหญิงปนัดธิดา  แก้วมะเริง
 
1. นางวาสนา  รัตนะ