สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐนิดา  นันกระโทก
2. เด็กชายไวกูณฐ์  ลับดีพะเนา
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงภูริตา  โถมกระโทก
2. เด็กหญิงอรมณี  เงินกรุง
 
1. นางวิจิตร  เหล่าชุมพล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวสันต์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สุขเพ็งพะเนาว์
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกนต์ธร  ถาดกระโทก
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แฝงด่านกลาง
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรประภา  ภูดวงจิตร
 
1. นางสาวนันทนา  พรวนกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายชานนท์  ดวงกระโทก
 
1. นางมาลัย  สุขุมามาศ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกลวัชร  ธงกระโทก
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ช่วยพิมาย
3. เด็กชายพัสกร  พิอุบล
4. เด็กชายสุบรรหาร  อินณรงค์
5. เด็กชายสุเมธา  ถอยกระโทก
6. เด็กชายอนุชา  พลพิพัฒนะกุล
 
1. นายสมเกียรติ  เฉียดกลาง
2. นางละเอียด  เรืองมะเริง