สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพงศ์  ด่านกระโทก
2. เด็กชายณัฐพล   กลั้งพิมาย
3. เด็กชายอดิเทพ  ทิศกระโทก
 
1. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
2. นายสวาสดิ์  แก้วทองคำ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปากเมย
2. เด็กหญิงผกาสินี  ทริกจำรูญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  แทนนำ
2. นางสาวศรญา  ทุมนาหาด