สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกุดสวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    หนูเตี้ย
2. เด็กชายวีรเทพ   พิงกระโทก
3. เด็กชายสรณ์สิริ   แอบผักแว่น
 
1. นางประนอมศรี   เสาวกูล
2. นางจิระพา  แกลงกระโทก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชัยสงค์
2. เด็กหญิงสุรภา   ใจจังหรีด
3. เด็กหญิงอทิตตา    พลไชยยา
 
1. นางจิระพา   แกลงกระโทก
2. นางสาวเกษชรินทร์    ภูมิศรีจันทร์