สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจอก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.8 ทอง 11 1. เด็กชายธนัท  บุราณรัตน์
2. เด็กหญิงปาริสา  มากทองหลาง
 
1. นางระวิพรรณ  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุพิฌาย์  ใบโพธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายจิรายุ  ใช้ช้าง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายณัฐพล  สุขศรีพะเนาว์
 
1. นายจตุรวิทย์   ซึ่งสมณกุล
2. นางมาลิน  เซ็นทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใยใหม
 
1. นายพรชัย  นิตย์ใหม่
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายสิทธิพร  เลียนอย่าง
 
1. นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  มากทองหลาง
 
1. นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง