สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ขุน
2. เด็กหญิงพรทิตา  นิเรียงรัมย์
 
1. นายวระเดช  เสมอใจ
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริษา  ทุทุมมา
2. เด็กหญิงสุนิตา  ชูเชิดเชื้อ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ท่อนงูเหลือม
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากะเต
2. เด็กหญิงนันทิชา  คอนคำ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์ขุน
4. เด็กหญิงวาสนา  ทานกระโทก
5. เด็กหญิงสุชาดา  ตันไธสง
6. เด็กหญิงอุดมพร  สีคำเม
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
3. นายคมกฤษ  จองกลาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  มากะเต
2. เด็กหญิงปริศา  นันกระโทก
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เกิดจันทึก
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จองกลาง
2. เด็กหญิงกิตติมา  พิมานรัมย์
3. เด็กหญิงอริศรา  อบทองหลาง
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  นนกระโทก
3. เด็กหญิงวรรณริษา  พุทธรักษ์
 
1. นางจงกล  อาจหาญ
2. นางสาวนันทิดา  มณีศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคนึงนุช  เทียบแก้ว
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ขุน
3. เด็กหญิงอารียา  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางสาวนิตยา  พลทมิฬ