สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.49 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนะไธสง
2. เด็กชายวายามิน  โมรานอก
 
1. นางสาวเนรมิต  สุดชนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.03 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล่องการ
2. เด็กชายลัดทพล  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวเนรมิต  สุดชนะ