สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39.49 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนะไธสง
2. เด็กชายวายามิน  โมรานอก
 
1. นางสาวเนรมิต  สุดชนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.03 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล่องการ
2. เด็กชายลัดทพล  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวเนรมิต  สุดชนะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาชัยรอง
2. เด็กชายปฎิภาณ  คล่องการ
 
1. นายสุบงกช  คล่องการ
2. นางศิรารัตน์  คล่องการ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์วงษา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกสรเกิด
 
1. นายสุบงกช  คล่องการ
2. นางศิรารัตน์  คล่องการ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  โมรานอก
 
1. นายฉัตรชัย  ชุ่มกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  ชัยนา
 
1. นายฉัตรชัย  ชุ่มกลาง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองเนตร
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองผ่อง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยองใย
 
1. นางนฤมล  ไลไธสง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศิราภักดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทอง
3. เด็กชายศราวุทธิ  สร้อยศรีแก้ว
 
1. นางนฤมล  ไลไธสง
2. นางสาวพรวิณี  เฉานอก