สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณิศาน์  ธีระวัฒนา
 
1. นายนายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายคณิน   นามกระโทก
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล   ไทยทวี
2. เด็กชายสุชาตรี   ศรีหาวัด
 
1. นายวัชรินทร์   แสนวันดี
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายพิชาภพ   โพธิสาร
3. เด็กชายแพรวา   แก่งกระโทก
 
1. นางระเบียบ   เอื้อเมธิยางกูล