สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   หม่องกระโทก
2. เด็กชายอนุลักษณ์   วิเวกสระน้อย
 
1. นางสาววิษา  เขียงกระโทก
2. นางสุวิชา   รัตนชัยเดชา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณิศาน์  ธีระวัฒนา
 
1. นายนายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกพร    เหมากระโทก
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายคณิน   นามกระโทก
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา   สังฆมานนท์
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ทองเลือม
 
1. นายส.อ.ศุภชัย   แคลนกระโทก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 11 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ทองเลือม
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิจิตรา   ประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอมรเทพ   ประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะพล    นาไพรวัน
2. เด็กหญิงชินันพร   บุญกระโทก
3. เด็กชายณัฐดนัย    เผลอกระโทก
4. เด็กหญิงณัฐวลัย   คลองสามสิบ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเพิ่ม
6. เด็กหญิงพัชรวดี    คร่อมกระโทก
7. เด็กชายพิชญะ   ก่ำกระโทก
8. เด็กหญิงวิสา   มิ่มกระโทก
9. เด็กชายเกษม   เชาว์ยอ
10. เด็กชายโสภณวิทย์   การสำโรง
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
2. นางรังสิมา   บั้งจันอัด
3. นางทองคำ   มุมกระโทก
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร    พอกระโทก
2. เด็กหญิงถิรพร   เขลากระโทก
3. เด็กหญิงนุศรา   มิตรกระโทก
4. เด็กหญิงปณาลี   การกระโทก
5. เด็กหญิงปานชีวา   ปานทุ่ง
6. เด็กชายปิยะพร    เปรมพินิจ
7. เด็กหญิงพัณฑษา   ฤทธิวัชร
8. เด็กหญิงสุทธิดา   กอบกระโทก
9. เด็กหญิงอภิรตา   อเนกมัย
10. เด็กหญิงอาทิตยา   มีจิตรเจริญ
 
1. นางลักขณา   พิมสาร
2. นางนิภา   อ้วนโพธิ์กลาง
3. นายสุเมธ   เมธาวรนนท์
4. นายส.อ.ศุภชัย   แคลนกระโทก
5. นางทองคำ   มุมกระโทก
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภัทร   ไฝกระโทก
2. เด็กหญิงพิยดา   ยาวยืน
3. เด็กหญิงสวรรยา   สังข์ใหม่
 
1. นางนิภา   อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางลักขณา   พิมสาร
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล   ไทยทวี
2. เด็กชายสุชาตรี   ศรีหาวัด
 
1. นายวัชรินทร์   แสนวันดี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา   คูณทวี
2. เด็กหญิงอุทุมพร   สุขกระโทก
 
1. นางทมาภรณ์   อัครเดชาศิลป์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิสิฐ   เลขกระโทก
2. เด็กชายสรสิทธิ์   ปากวิเศษ
 
1. นายสมภพ   ภพไตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โปรยกระโทก
2. เด็กหญิงดิษญากรณ์   ฉุนกระโทก
3. เด็กหญิงสุพรรณี   สืบทิม
 
1. นางอำนวย   พระเดชพงษ์
2. นางลำไย   ศิริกำเนิด
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย   นุชกระโทก
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   วากระโทก
3. เด็กชายพงศธร  มุมกระโทก
 
1. นางทองคำ   มุมกระโทก
2. นางวิไลลักษณ์   วีระภักดี
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายพิชาภพ   โพธิสาร
3. เด็กชายแพรวา   แก่งกระโทก
 
1. นางระเบียบ   เอื้อเมธิยางกูล
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เนนเลิศ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เสือชุมแสง
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  มุขกระโทก
 
1. นางอำนวย  พระเดชพงษ์
2. นางลำใย  ศิริกำเนิด