สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายทัศนัย  อะโน
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบทองหลาง
 
1. นางสาวกัญญรัตน์   อิสระชาติ
2. นางปราณี  วิริยะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อยู่ยัง
 
1. นางปราณี  วิริยะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  งิ้วใหญ่
2. เด็กหญิงสิทธินี  แสงบุญ
3. เด็กหญิงอริศรา  เขียวอ่อน
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
2. นางวาสนา  วัชรพงศ์