สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษณวรรต  เชิดโคกสูง
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เป็นดี
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  นาศรี
4. เด็กหญิงวริศรา  สานคล่อง
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  สานคล่อง
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
2. นางสาวรัชฎาพร  แก่งทองหลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนิตา  ศุภธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาวรัชฎาพร  แก่งทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 13 1. เด็กชายเอกราช  แป้นบรรจง
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เต๋งเจริญสุข
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นิลชำนาญ
3. เด็กชายไพบูลย์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 
1. นางสาวกัญญรัตน์   อิสระชาติ
2. นางสาวละมัย  สานคล่อง